Meer technici

Beter afstemmen van vraag & aanbod voor klimaatbanen en opleidingen voor technici.

Lees meer

Zeb Bergsma

Themahouder

Toon

Toegankelijke klimaatbanen

Door het werk dat er ligt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving inzichtelijk en aantrekkelijk te maken, willen we meer mensen verleiden om in een klimaatbaan te stappen. Wij brengen daartoe in kaart welke waardevolle, passende opleidingen en initiatieven er zijn voor de verschillende klimaatbanen. Positieve voorbeelden daarvan delen we met opleiders, werkgevers, en gemeenten die hun wijken gaan verduurzamen. De knelpunten die we tegenkomen pakken we samen met relevante partners op. 

Aansluitende competenties

Voor de energietransitie zijn verschillende nieuwe competenties nodig. Hiervoor is het belangrijk dat er opleidingen zijn die werkenden begeleiden in het verkrijgen van deze competenties. Mensen Maken de Transitie brengt daarbij in kaart welke huidige opleidingen en de benodigde competenties voor de energietransitie nodig zijn en organiseert met relevante partners het missende aanbod.

Inzet van arbeidsreserves

We inventariseren ook welke kansen er nog liggen om extra technici op te leiden en betrekken in de energietransitie. Kan men het werk en opleidingen anders indelen waardoor iemand uit een andere sector makkelijker kan instappen? Zijn er stille reserves in arbeidspotentieel die ingezet kunnen worden? En zo ja, hoe organiseren we dat? Hieronder vind je artikelen en tools die je wellicht verder helpen. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw initiatief en of vragen hoe we de energietransitie kunnen versnellen. 

Heb je vragen of ideeën? Neem contact op met Zeb Bergsma
T 06 82 04 69 29
E zeb.bergsma@mensenmakendetransitie.nl

Vraag & antwoord

1,5 miljoen verduurzaamde woningen in 2030; dat is de afspraak in het klimaatakkoord. Een enorme klus voor de uitvoering. Onze schaarse technici zo efficient mogelijk kunnen laten werken, daar gaat ketensamenwerking o.a. over. Door processen goed op elkaar te laten aansluiten en verspilling te verkomen. Daar wordt daarnaast ook een bewoner blij van.

Er is al veel technologie bekend om de energietransitie uit te voeren. Hoewel innovaties wel kunnen helpen in het realiseren van een hoger rendement, hebben we technologische innovatie vooral hard nodig om de verduurzaming van woningen sneller en eenvoudiger uit kunnen voeren. Dit zodat er meer uitgevoed kan worden met de beschikbare technici.  

Technisch is de energietransitie al goed realiseerbaar, maar het kan natuurlijk altijd beter. Zonnepanenelen die meer vermogen leveren, beter isolatiemateriaal, het helpt natuurlijk allemaal. Het belangrijkste knelunt is niet de stand van de techniek, maar het tekort aan technici. Daarom biedt  productiviteitsverhogend innoveren wellicht de belangrijkste technologische uidaging voor de komende jaren. 

Plankgasvrij is ontwikkeld als een plek om samen met iedereen die betrokken is bij de uitvoering te leren. Jouw project of wijk staat in de online omgeving centraal. In een twee uur durende, interactieve werkvorm, brengen jullie gezamenlijk knelpunten en oplossingen in kaart. Een facilitator zorgt ervoor dat jullie moeiteloos de sessie doorlopen. En het mooie is, alle kennis hebben jullie als ervaringsdeskundigen zelf! Meer weten? Zie: LINK

Met de komst van de energietransitie is nieuwe rol gekomen; de Webber. Webbers zijn werkzaam bij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven of overheid en hebben de skills om vanuit een visie werelden bij elkaar te brengen. Het werk van een Webber in de energietransitie is nieuw en dat is soms best even zoeken. Daarom hebben Mensen Maken de Transitie en TKI Urban Energy de handschoen opgepakt en een Webber-community geïnitieerd. Een leerplek waar ervaringen gedeeld kunnen worden. Webbers spelen daarmee een belangrijke rol met het signaleren van knelpunten en opschalen van best practices.

We komen technici tekort om de klimaatakkoord ambities te verwezenlijken. Technologische innovatie kan daarbij helpen. Zoals prefab producten en plug ’n play productiemethoden. Denk aan een innovatie waarmee de installatietijd van een warmtepomp wordt gehalveerd, of een aftakmof waarmee de huisaansluiting sneller aan een elektriciteitsnet gekoppeld kan worden.

Er worden verschillende pilots georganiseerd door netbeheerders, aannemers en andere partijen. Hier liggen dus wel degelijk nog kansen! We kijken dan ook samen met deze partijen over hoe deze trajecten kunnen opschalen. 

Op beide, maar de verwachting is wel dat zo’n 80% van de mensen uit zij-instroom moeten komen. Dus hier hebben we wel de meeste aandacht voor. 

Er zijn nog wel degelijk mensen die een baan zoeken, maar voor o.a. werklozen of mensen uit andere sectoren is het nog lastig om aan de slag te kunnen. We proberen met relevante partners de drempels, op een veilige manier, zo veel mogelijk te verlagen. 

Steeds minder jongeren hebben de afgelopen jaren gekozen voor een technische opleiding, daarnaast zien we dat bij de huidige populatie technici vergrijzing plaats vindt. Dit zorgt ervoor dat er een flink tekort is aan technici in Nederland. Momenteel kan 1 monteur kiezen uit 30 banen. 

1,5 miljoen verduurzaamde woningen in 2030; dat is de afspraak in het klimaatakkoord. Een enorme klus voor de uitvoering. Hiervoor zijn o.a. meer technici nodig, maar ook andere vakmensen.

Graag! Wij leren graag ook van jouw leerpunten en best practices en nodigen je uit die met ons te delen. Mail naar info@mensenmakendetransitie.nl of kijk op onze contactpagina voor de contactgegevens van specifieke collega’s: LINK

We willen transparant zijn in wat we doen en organiseren daarom ieder kwartaal een online Demo. Ook aanwezig zijn tijdens een demo? Neem contact op via info@mensenmakendestransitie.nl

We richten ons op 3 thema’s: 1. Aantrekken, opleiden en behouden van meer technici en andere vakmensen die nodig zijn voor het uitvoeren van de energietransitie. 2. Stimuleren en faciliteren van betere samenwerking in de keten door in de praktijk samen te leren en oplossingen te vinden ter versnelling van de uitvoering. 3. Aanjagen van technologische innovaties waarmee de beschikbare mensen werkzaamheden sneller kunnen realiseren. Daarnaast denken we dat het opschalen van best practices helpt om versnelling te realiseren. Neem voor meer informatie ook een kijkje op de thema pagina’s!

1,5 miljoen verduurzaamde woningen in 2030; dat is de afspraak in het klimaatakkoord. Een enorme klus voor de uitvoering. Zeker gezien het tekort aan technici in Nederland. Bij de uitvoering, wanneer de werkzaamheden gaan plaats vinden in de wijk en woningen, daar ligt dan ook de focus van Mensen Maken de Transitie. 

Alles wat we doen, is gebaseerd op de gedachte dat we van elkaar moeten leren door het te doen. Samen slim aanpakken. We leren met elkaar wat in de praktijk goed werkt of juist minder. Knelpunten lossen we samen met partijen die daarvoor staan op, best practices schalen we op. Dit verzamelen we in het leerpunten overzicht: LINK. Dat doen we via een kort cyclische werkwijze: stap voor stap. Ieder kwartaal bepalen we wat we verder kunnen brengen. Zo leren we met elkaar door te doen. 

Meer dan vijfentwintig landelijke partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden zagen de enorme uitdaging van de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving. En wilden daarom samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenden zij woensdag 17 april 2019 de intentieverklaring ‘Mensen Maken de Transitie’. Uit deze intentieverklaring is het gelijknamige samenwerkingsverband en werkwijze ontstaan. De intentieverklaring vind je hier.

Gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij, bouwbedrijven, installateurs, netbeheerders, werknemersorganisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen, ons verenigd met één missie: versnellen om de klimaatdoelen te kunnen realiseren. Zie voor meer informatie de partner pagina: LINK 

Mensen Maken de Transitie is een samenwerkingsverband om de uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Wij geloven erin dat we het samen slim moeten aanpakken.