Disclaimer

Hoewel Mensen Maken de Transitie bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. Als gebruiker ben je er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat je daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de onmogelijkheid om de site te raadplegen.

 

Mensen Maken de Transitie garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico. Hoewel Mensen Makend de Transitie tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekken we expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Mensen Maken de Transitie, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liander of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Deze website bevat links naar andere websites. Mensen Maken de Transitie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites. Op deze internetsite en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer of de internetsite discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal leidend.

Mensen Maken de Transitie behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.