Bouwend Nederland

In 2019 tekende Bouwend Nederland samen met ruim 25 landelijke partijen de intentieverklaring ‘Mensen Maken de Transitie’ voor een snellere verduurzaming van de gebouwde omgeving. Beleidsadviseur Edgar van Niekerk: “In zo’n intentieverklaring staan mooie dingen waar iedereen het mee eens is en waar we allemaal wat mee willen doen. Maar wát gaan we er dan precies mee doen? We moeten het ook hanteerbaar maken. Anders zouden het alleen maar goede bedoelingen op papier blijven.”

Leren van de uitvoering

Daarom richtte acht ondertekenaars van de intentieverklaring (nu: onze partners), anderhalf jaar later het huidige en gelijknamige samenwerkingsverband Mensen Maken de Transitie (MMT) op. Sindsdien vertegenwoordigt Edgar zijn organisatie en achterban in ons kernteam en bestuurlijk overleg. “In het brede speelveld van de Klimaatakkoordafspraken proberen we goed in beeld te hebben waar we in de uitvoering tegenaan lopen. Dat gebeurde nog niet op veel plekken. Onze werkwijze is daarin uniek.”

Achterban betrekken

Over de achterban die hij namens Bouwend Nederland representeert zegt de beleidsadviseur: “MMT brengt partijen bij elkaar die de energietransitie en de verduurzamingsmarkt sneller tot ontwikkeling kunnen brengen. Ik hoop dat we verschillende groepen uit onze achterban kunnen betrekken in de trajecten van MMT. Zo zien onze leden dat MMT werkt aan thema’s die belangrijk zijn voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor ‘green skills’, passende zij-instroomtrajecten of nieuwe innovaties die voor hen interessant zijn.”

Concrete voorbeelden

Drie concrete voorbeelden van waar MMT nu aan werkt en die interessant zijn voor de leden van Bouwend Nederland zijn:

1. Het Skills Paspoort
2. De Leeraanpak Warmtenetten
3. De Isolatiecoalitie

Meer weten over deze leerpunten? Check onze leerpuntenlijst of neem contact op met ons!